Document Capture - Scanning and Indexing

ระบบจับภาพเอกสาร (การสแกนและจัดทำดัชนี)

Document Capture (Scanning and Indexing)

ในปัจจุบัน หลากหลายอุตสาหกรรมต่างมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องรับมือกับเอกสารกระดาษจำนวนมหาศาล ต้องอาศัยการแก้ไขอย่างชาญฉลาดเพื่อบริหารจัดการต้นทุนและแยกประเภทเอกสารให้ง่ายต่อการสืบค้นและส่งต่อกระบวนการถัดไป

Alfresco_bangkok_dms_ecm_Document_Capture

โซลูชั่นจับภาพเอกสาร (OCR) ประกอบด้วยการรับข้อมูลเอกสาร เชื่อมโยงเอกสารแต่ละหน้า กำหนดเมตาดาตา กำหนดตำแหน่งของเอกสาร และจัดเก็บถาวรในคลังข้อมูล ขั้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผลเหล่านี้มักเป็นส่วนประกอบหรือโมดูลภายในโปรแกรมจับภาพ และเป็นรากฐานสำคัญ หรือ DNA ของโซลูชั่นจับภาพ M ที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม

ระหว่างพิจารณาหาโซลูชั่นสแกนที่ต้องการ คุณควรรวบรวมตัวอย่างของเอกสารทั้งหมดที่ต้องการสแกนและตั้งคำถามว่า…

  • ใครคือผู้ที่ต้องเรียกดูเอกสารเหล่านี้เมื่อผ่านการสแกนแล้ว
  • มีระบบการจัดการเอกสาร ฐานข้อมูล หรือโปรแกรมพิเศษอื่น ๆ ที่คุณมีอยู่และต้องการใช้งานร่วมกันหรือไม่
  • ต้องใช้ข้อมูลใดบ้างในการระบุตำแหน่งของเอกสาร
  • สำหรับแบบฟอร์ม ต้องป้อนข้อมูลใดบ้างจากเอกสารแต่ละฉบับ
  • ข้อมูลนี้ปรากฏบนเอกสารหรือไม่ และเป็นบาร์โค้ด ข้อความ ลายมือ หรือกล่องตัวเลือกหรือไม่
  • สามารถปรับแต่งเอกสารเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลนี้ได้หรือไม่ ด้วยบาร์โค้ด หรือข้อความ หรือลายมือ หรือกล่องตัวเลือก
  • ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในตำแหน่งเดียวกันในเอกสารแต่ละฉบับหรือไม่
  • มีฐานข้อมูลใดที่มีข้อมูลที่คุณต้องการอยู่แล้วหรือไม่
  • ผู้ที่ต้องใช้งานระบบสแกนอยู่ในสำนักงานหรืออยู่ภายนอก
  • จำนวนเอกสารที่ต้องการสแกน ขนาดของเอกสาร และความเก่าเก็บของเอกสาร
 

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับภาพเอกสาร (สแกนและจัดทำดัชนี)