Search and eDiscovery - Advanced full-fext search

ระบบสืบค้นและ eDiscovery

Search and eDiscovery

คุณพร้อมรับมือกับคำสั่งเปิดเผยเอกสารแบบ eDiscovery อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง?

สำหรับหลายองค์กร ผลกระทบด้านคดีความที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังกลายมาเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของการประกอบธุรกิจที่สะท้อนจากทีมกฎหมายสู่ฝ่ายบริหาร เมื่อกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ความกดดันก็เพิ่มตามไปด้วย หลายองค์กรต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายสูงลิ่วจากการรับมือกับคำสั่งให้เปิดเผยเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับคดีความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เมื่อข้อมูลและการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่แพร่หลาย ทำให้ยิ่งยากต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ทั้งในด้านการรักษา ติดตาม เปิดเผย และจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย เป็นเรื่องที่ท้าทายแม้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลในองค์กรที่ทันสมัยที่สุด ซ้ำร้าย แต่ละองค์กรยังต้องรับมือกับความเสี่ยง ค่าปรับ และข่าวอื้อฉาวหากหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อคดีความนั้นสูญหายหรือได้รับการดูแลที่ไม่ดี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับข้อเรียกร้องด้านคดีความในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต องค์กรของคุณจำเป็นต้องตื่นตัวเรื่องความพร้อมด้าน eDiscovery และตั้งคำถามสำคัญต่อไปนี้ง

  • คุณพร้อมตอบรับคำสั่งเปิดเผยเอกสารแบบ eDiscovery อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง
  • เป็นไปได้หรือไม่ ที่องค์กรของคุณจสามารถระบุและส่งอีเมลและเอกสารทุกฉบับที่ได้รับการร้องขอหากมีการสืบสวนทางคดีความหรือกฎระเบียบข้อบังคับ แม้จะเป็นอีเมลและเอกสารที่ย้อนหลังไปเป็นเวลาสามถึงห้าปีหรือมากกว่านั้นก็ตาม
  • เป็นไปได้หรือไม่ ที่องค์กรของคุณสามารถเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นที่กำหนดไว้อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของกฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ
  • และท้ายที่สุด เป็นไปได้หรือไม่ ที่องค์กรของคุณสามารถผ่านขั้นตอนการเปิดเผยเอกสารแบบ eDiscovery ไปได้ด้วยดี โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ไม่มีบทลงโทษ และไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร อย่างที่หลายองค์กรชื่อดังต้องประสบตลอดระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา

ในเวลาเดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้ให้ทางเลือกเพิ่มมูลค่าอย่าง “การจัดการความรู้” ก่อตั้งรากฐานของระเบียบวาระด้านข้อมูลให้ทีมกฎหมายขององค์กร ให้คุณมั่นใจได้ว่าเฉพาะข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะถูกเก็บรักษาและใช้งานเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใด ๆ ในอนาคต

 

สนใจระบบสืบค้นและ eDiscovery ติดต่อเราสิคะ