คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

Best Legal Document Management Software

Best Legal Document Management Software

ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารได้ถูกต้องที่สุด

Best Legal Document Management Software

ฟีตเจอร์ที่ทรงประสิทธิภาพจากสกายทีเซนส์สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของหน่วยงานสำนักงานกรมสรรพากร ตามรายละเอียดข้อกำหนดของสำนักงานกรมสรรพากร

การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั้งในส่วนของระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และระบบซอฟต์แวร์ (Software) ดังต่อไปนี้

Dashboard-alfresco-skytizens-document-management-dms

 

1 ข้อความที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายของข้อความไม่เปลี่ยนแปลง

SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถเข้าถึง เรียกดูและการกู้คืนข้อมูลของแต่ละไฟล์ได้

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • สามารถเรียกดู และการกู้คืนข้อมูลทั้งในกรณีที่เกิดกับข้อมูลที่ใช้ร่วมกันและส่วนตัว

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารถือเป็นเรื่องสำคัญในทุกองค์กรทั้งการกู้คืนเนื่องจากมีผู้ร่วมใช้งานหลายคน โซลูชั่นของสกายทีเซนส์มีการเข้าใช้งานแบบระบุตัวตนสามารถกำหนดระดับการเข้าถึง เรียกดู และบันทึกทุกการใช้งานของแต่ละข้อมูล อีกทั้งสามารถเรียกกู้คืนข้อมูลนำกลับมาใช้ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

2 ได้เก็บรักษาข้อความที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถแสดงลักษณะของตัวอักษรของเอกสารได้อย่างถูกต้อง

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • สามารถแสดงเอกสารที่ใช้ลักษณะของตัวอักษรแบบพิเศษเฉพาะได้อย่างถูกต้อง

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • โดยส่วนใหญ่ภายในส่วนราชการหรือองค์กรจะใช้ลักษณะของตัวอักษรพิเศษเฉพาะภายในองค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานของเอกสารภายในองค์กร โดยสกายทีเซนส์สามารถแสดงลักษณะตัวอักษรพิเศษเฉพาะของแต่ละองค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 

3 ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกำเนิด ต้นทางที่สร้าง ส่ง จำนวนหน่วยของข้อมูลที่ส่ง วัน เดือน ปีและเวลาที่ส่ง รหัสหน่วยงานที่ส่ง และปลายทางของข้อมูล จำนวนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลายทางได้รับ วัน เดือน ปีและเวลาที่ได้รับข้อมูล

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถแสดงบันทึกประวัติการใช้งานตั้งแต่ผู้สร้าง รายละเอียดข้อมูล ไปจนถึงผู้รับ

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณสามารถแสดงหลักฐานประวัติการทำงานต่างๆภายในองค์กร และติดตามงานได้

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การดำเนินการภายในราชการหรือองค์กรที่ผ่านมามีระบบการติดตามงานกับผู้ใช้งานจำนวนมาก มีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบการติดตามงานที่ทรงประสิทธิภาพ ที่สกายทีเซนส์สามารถให้ผู้ใช้งานติดตามความคืบหน้าและประวัติของงานรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆผ่านระบบที่ทันสมัยที่พัฒนาเพื่อผู้ใช้งานยุคใหม่

 

 

4 สามารถเรียกดูหรือพิมพ์ข้อมูลของเอกสารหลักฐานที่ได้เก็บรักษา ข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันทีที่เจ้าพนักงานประเมินสั่งหรือผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้อง ทั้งนี้ รายการหรือข้อความที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง ถูกต้องครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และเป็นรายการหรือข้อความเช่นเดียวกับที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งมีรายการหรือข้อความและรูปแบบเช่นเดียวกันกับเอกสารที่จัดทำเป็นกระดาษ

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีต้องการ

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณสืบค้นเอกสารได้ทันทีที่ต้องการ รวดเร็วและแม่นยำ

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การจัดเก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่ภายในส่วนราชการหรือองค์กรที่มีความต้องใช้พื้นที่เก็บเอกสารขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบสืบค้นของสกายทีเซนส์สามารถให้ผู้ใช้งานสืบค้นเอกสารและแสดงได้อย่างทรงประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต้องการใช้งาน
 

5 ต้องสามารถถ่ายโอนข้อมูล (Export File) ที่เก็บบันทึกไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เป็นรายเดือนหรือรอบระยะเวลาบัญชีหรือตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้ทราบ โดยมีรูปแบบ (Format) ของรายการต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างโปรแกรมอื่นๆที่ใช้งานภายในกับ โปรแกรมจัดการเอกสาร

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • กรณีใช้โปรแกรมอื่นในการดำเนินการ สามารถจัดเก็บถ่ายโอนไฟล์มายัง Alfresco ทันที

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • โปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะภายในราชการหรือองค์กรต้องการโปรแกรมสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โซลูชั่นของสกายทีเซนส์จะสนับสนุนการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
 

6 ผนวกข้อกำหนดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองของกรมสรรพากร

1) กรณีเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรเป็นเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้ลงลายมือชื่อ และมีการจัดทำเอกสารหลักฐานดังกล่าวในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่อจะต้องจัดทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ และสามารถระบุตัวเจ้าของ ลายมือชื่อได้ ซึ่งเจ้าของลายมือชื่อจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระสำคัญทั้งหมดที่ได้กระทำโดยเจ้าของลายมือชื่อ
2) กรณีเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรตามวรรคหนึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว
2.1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองหรือยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ
2.2) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงบนเอกสาร ที่ระบุตัวตนเจ้าของลายมือชื่อได้ถูกต้อง

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณสำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงบนเอกสาร โดยสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อได้

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การดำเนินการเอกสารภายในราชการหรือองค์กร สิ่งที่จะเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเอกสารโดยใช้การลงลายมือชื่ออีเล็กทรอนิกส์ โดยมีความสามารถระบุตัวตนเจ้าของลายมือชื่อ สกายทีเซนส์มีเครื่องมือที่สามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายมือชื่อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

 

 

7 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยจะต้องมี – The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยเก็บรักษาและป้องกันการจารกรรมข้อมูลจากบุคคลภายนอก

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การจารกรรมข้อมูลเป็นเรื่องอันตรายทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การป้องกันการจารกรรมข้อมูลแบบ *PCI DSS ถือเป็นสิ้งสำคัญอย่างยิ่ง โดยโซลูชั่นของสกายทีเซนส์มีความปลอดภัยสูงมาเป็นอันดับแรกและรองรับการป้องกันตามมาตรฐาน – PCI DSS ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องอย่างทรงประสิทธิภาพ
เป้าหมายของการควบคุมของ PCI DSS ข้อกำหนดของ PCI DSS แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์โดยใช้ Alfresco
การสร้างและการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 1. ติดตั้งและรักษา การตั้งค่าของไฟล์วอลล์เพื่อรักษาข้อมูลผู้ถือบัตร ใช้พร๊อกซี่เซิฟเวอร์เป็นแอปพลิเคชันไฟล์วอลล์
2. ห้ามใช้รหัสผ่านของระบบและค่าความปลอดภัยต่างๆ เดิมจากผู้จำหน่าย ติดตั้งมาให้แล้วภายใน Alfresco
การรักษาข้อมูลผู้ถือบัตร 1.ป้องกันแหล่งเก็บข้อมูลผู้ถือบัตร มีการเข้ารหัสเพื่อเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูล
2. เข้ารหัสการส่งข้อมูลของผู้ถือบัตรผ่านเครือข่ายเปิดหรือเครือข่ายสาธารณะ ใช้ลักษณะการป้องกัน SSL และส่วนขยายเพิ่มเติม
3. ใช้และปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสในทุกระบบที่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์ ติดตั้งเซิฟเวอร์ป้องกันไวรัสภายในระบบ
การรักษาจุดอ่อนของโปรแกรมการจัดการ 1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลผู้ถือบัตรโดยสิ่งที่ต้องใช้ทำธุรกรรม กำหนดการเข้าถึงตามสิทธิการใช้งาน
2. กำหนดรายชื่อที่เฉพาะให้กับทุกคนที่เข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบการระบุตัวตน – SSO : Kerberos, CAS, ใช้งานร่วมกับ AD
3. จำกัดการเข้าถึงการใช้งานผ่านตัวเครื่องโดยตรง N/A
การตรวจตราระบบและทดสอบเครือข่าย 1. ติดตามและตรวจตราทุกการเข้าถึงข้อมูลเครือขข่ายและข้อมูลผู้ถือบัตร ฟีเจอร์ Auditing – Audit Log/Trail ในการติดตามและตรวจตรา
2. ทดสอบระบบและกระบวนการความปลอดภัยทั่วไป N/A
นโยบายรักษาข้อมูลความปลอดภัย 1. รักษานโยบายที่ระบุถึงข้อมูลความปลอดภัย N/A

 

7.1 สามารถแสดงภาพการทำงานรวมของระบบงานทั้งหมด (System Flowchart) ได้

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถแสดงภาพรวมหรือขั้นตอนการทำงานได้

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณเข้าใจในภาพรวมของระบบการทำงาน Alfresco

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • ทุกระบบการทำงานล้วนต้องการภาพรวมของกระบวนการที่สามารถอธิบายลักษณะการทำงานของระบบ ทางสกายทีเซนส์มีการอธิบายภาพรวมของระบบ Alfresco ด้วยแผนภาพที่ดูง่าย และคำอธิบายประกอบให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจยิ่งขึ้น
 

7.2 แสดงระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ โดยระบุจำนวนและระดับเจ้าหน้าที่ที่สามารถบันทึก อ่าน หรือเข้าไปใช้ระบบงานในแต่ละระดับได้

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องสามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้งานแต่ละคนได้

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณกำหนดระดับสิทธิการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน และสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • ความปลอดภัยของเอกสารเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้งาน เมื่อเป็นเอกสารที่ใช้งานร่วมกัน เครื่องมือที่ช่วยการจัดการบริหารถือเป็นสิ่งจำเป็น สกายทีเซนส์สามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละฝ่ายมีสิทธิการทำงานในแต่ละเอกสารแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของแต่ละคน และสามารถรองรับผู้ใช้งานไม่ไม่จำกัดจำนวน

 

 

7.3 เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแก้ไขรายการนั้นๆ โดย ไร้ร่องรอยไม่ได้ การแก้ไขรายการไม่ให้ใช้วิธีลบทิ้ง หรือล้างรายการออก ถ้าจะแก้ไขต้องบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มเข้าไปเพื่อแสดงให้เห็นรายการก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง และต้องมี รายงานการแก้ไขรายการเพื่อการตรวจสอบได้

 SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องมีบันทึกรายละเอียดหรือรายการการแก้ไขข้อมูล

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณเก็บบันทึกประวัติการแก้ไขไฟล์นั้นๆ โดยมีการแสดงรายการสำหรับตรวจสอบ

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • ระบบการจัดเก็บเอกสารจำเป็นต้องมีระบบที่ช่วยบันทึกเก็บข้อมูลประวัติของเอกสารที่ทรงประสิทธิภาพ สกายทีเซนส์สามารถทำให้ตรวจสอบประวัติตั้งแต่การสร้างไปจนถึงรายละเอียดการแก้ไข ทำให้ง่าย มีความรวดเร็วและแม่นยำต่อการตรวจสอบ
 

7.4 มีการควบคุมโดยใช้รหัสผ่านสำหรับผู้มีสิทธิเข้าไปใช้ระบบงานทุกระดับและมีระบบงานที่บันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องเข้าระบบผ่านการใช้รหัสผ่านและมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณเพื่อควมคุบการเข้าถึงเอกสารโดยอ้างอิงสิทธิจากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ป้องกันการเจาะระบบ

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การเพิ่มความปลอดภัยของระบบสิ่งแรกคือมีระบบผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านที่มีอยู่แล้วในแต่ละองค์กร ทางสกายทีเซนส์มีโซลูชั่นที่มีระบบความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถบันทึกรายการการเข้าใช้งาน เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อสามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับฐานข้อมูล

 

 

7.5 มีรายงานบันทึกการใช้ระบบงาน โดยระบุให้ทราบถึงรหัสประจำตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ งานที่ทำ วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าใช้ระบบงาน (Access) ในกรณี ที่มีการแก้ไขรายการจะต้องระบุให้ทราบถึงรหัสประจำตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ จำนวน และรายละเอียดของรายการที่แก้ไขปรับปรุง

SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องมีบันทึกการเข้าใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่และแสดงรายละเอียดหรือรายการการแก้ไขข้อมูล

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • ช่วยให้คุณสามาบนทึกบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ โดยแสดงรายละเอียดหรือรายการสำหรับตรวจสอบการใช้งาน

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากภายในราชการหรือองค์กรจำเป็นต้องมีการบันทึกการใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานอย่างละเอียด โดยโซลูชั่นที่ทรงประสิทธิภาพของทางสกายทีเซนส์ มีบันทึกการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลออกไปใช้งานในรูปแบบ Excel
 

7.6 มีระบบการตรวจสอบผู้เข้าใช้หรือผู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ และมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบที่สามารถแสดงว่าข้อมูลดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนทุกรายการแล้ว และไม่มีการแก้ไขรายการของเอกสารที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องมีบันทึกการใช้งานและต้องมีบันทึกการเข้าใช้งานข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ และต้องไม่สามารถแก้ไขได้

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • เพื่อบันทึกการใช้งานและสามารถแสดงบันทึกการเข้าใช้งานข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ และไม่สามารถแก้ไขได้

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • ระบบการตรวจสอบถือเป็นเครื่องมือสำคัญในราชการหรือองค์กร โดยจะต้องแสดงข้อมูลการใช้งานทั้งผู้ใช้งานและข้อมูลเอกสาร โซลูชั่นของสกายทีเซนส์มีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการจัดเก็บบันทึกการใช้งานและแสดงรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลออกไปใช้งานในรูปแบบ Excel
 

8 กรณีแฟ้มข้อมูลมีการควบคุมโดยการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ถ้ามีการถอดรหัส (Decryption) ต้องบันทึกหลักฐานไว้ทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบ และสามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเพื่อการตรวจสอบได้

SKYTIZENS solution based on Alfresco

ข้อกำหนดของทางกรมสรรพากร (แบบย่อ)

 • ต้องมีระบบรองรับการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงมีการถอดรหัส (Decryption) ไฟล์ และมีระบบบันทึกประวัติการทำงานของผู้ใช้

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้ และทำไมมันจึงสำคัญ

 • เพื่อให้สามารถรักษาความลับภายในข้อมูลโดยทำการเข้ารหัสและถอดรหัสหรือการ Encrypt และ Decrypt ไฟล์ และมีระบบบันทึกประวัติการทำงานของผู้ใช้งานที่ดำเนินการ

แนวทางสนับสนุนของสกายทีเซนส์

 • การรักษาความลับข้อมูลเป็นอีกส่วนสำคัญในการดำเนินงานของราชการและองค์กร โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูลจะช่วยรักษาความลับของข้อมูลได้ โซลูชั่นของทางสกายทีเซนส์มีเครื่องมือที่จะเข้ารหัสไฟล์เอกสารชนิดต่างๆ เช่น Word, Excel, Power Point และ PDF โดยเครื่องมือการเข้ารหัสนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้อง ปลอดภัย 100%
 

กรุณาติดต่อเราหากสนใจเริ่มโครงการทันทีหรือรับคำปรึกษาเรื่องการจัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูลและรหัสรายการทางบัญชี

Posted in: Company News, News, Skytizens Features, ระบบการจัดการเอกสาร

Leave a Comment (0) ↓