Need - Information Architecture and Taxonomy

สถาปัตยกรรมข้อมูลและรหัสรายการทางบัญชี

Information Architecture and Taxonomy

คุณยังใช้โครงสร้างไฟล์ตกรุ่นอยู่หรือเปล่า?

หากต้องการที่จะแยกหมวดหมู่หรือจัดตำแหน่งแหล่งข้อมูล (เช่น เอกสาร ข้อมูลโปรแกรม และสื่อภาพและเสียงต่าง ๆ เป็นต้น) เป็นแบบรหัสรายการทางบัญชีนั้นต้องอาศัยการจำแนกที่ระมัดระวังรอบคอบ ยกตัวอย่างการกำหนดป้ายกำกับเมตาดาตา เป็นการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาและ “ยึด” เนื้อหานั้นเข้าไว้กับหมวดหมู่และโครงสร้างรหัสรายการทางบัญชีแบบเฉพาะเจาะจง

alfresco_bangkok_information_architecture_dms_ecm

การใส่ใจกำหนดป้ายกำกับเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่องค์กรต้องรับผิดชอบเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้รหัสรายการทางบัญชี จากนั้นจึงเกิดนโยบายขององค์กร เช่น การรักษาข้อมูล ความปลอดภัย เป็นต้น Skytizens ให้ความสำคัญกับนิยาม โครงสร้าง และการจำแนกรหัสรายการทางบัญชีภายในองค์กรเพื่อ…

  • ชี้ชัดถึงข้อกำหนดและแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบัน
  • ศึกษาและประเมินค่าการใช้งานทางเทคนิคของข้อมูลนั้น ๆ

เพราะเราใส่ใจทั้งผู้ใช้ เนื้อหา และบริบทของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลในองค์กรของคุณ ดังนั้นเราจึงสามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในวันนี้ที่จะก้าวไกลในวันข้างหน้า

 

กรุณาติดต่อเราหากสนใจเริ่มโครงการทันทีหรือรับคำปรึกษาเรื่องการจัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูลและรหัสรายการทางบัญชี